can bao nhieu tien trong tai khoan ngan hang de chung minh ve tai chinh de di du hoc my