Hoạt động chia sẻ kỹ năng và giao lưu ngoại khóa cho các em học sinh của Việt Trí MD